Thursday, 15 August 2019

Pragasham Parannu (ಪ್ರಗಾಶಂ ಪರನ್ನು ಲೋಗಂ)


ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಬರೆದವರು:ಕೆಲೀಮ್ ಗುಲ್ವಾಡಿ

ಪ್ರಗಾಶಂ ಪರನ್ನು ಲೋಗಂ ಪಡರ್ನು
ಪ್ರಬು ಮುತ್ತು ರೂಹುಲ್ ಅಮೀನುಂ ನಡನ್ನು(2)
ಪ್ರವಾಜಗರೇ ಲೋಗಮಾಗೆ ಪುನರ್ನು(ಪ್ರಗಾಶಂ)

ಇಲಾಹಿಂಡೆ ನೂರು ಇದಾಯತೀನ್ ಜೀವ್
ಇಬಾದತ್ತಿಲುಡೆ ಇರಯೋನಿಲ್ ಚೇರ್ತ ಪುಣ್ಯ ಜೀವ್
ಇದಮ್ ತೇಡಿಯೆಂಗಿಲ್ ಇವನ್ ಕಂಡು ನೇರ್
ಹ್ರದಯತಿಲುಡೆ ಕೈ ಮಾರಿಯುಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹ ಪೇರ್(2)
ಪಲವರಿಗಳ್ ಚೇರ್ನಿಡ ಮುನ್ನಿಲ್ ಕಾನುಗಯೇಂಗಿಲ್
ಅದಿಲ್ಒರ್ ವಝಿ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಗಾಶಂ ನಿರಂಜದುಮೆಂಗಿಲ್(2)
ಆ ವಝಿಯಿಲ್ ಚೇರ್ನಿಡು ಆಟಲ್ ರಸೂಲಿನೆ ತೇಡಿಡು
ಆಕಿರ ಲೋಗಮಿಲಾಸಬೀಲಿನ್ ವಿಜಯಂ ಕನ್ ಡಿಡು(ಪ್ರಗಾಶಂ)

ಮದಂ ತನ್ನೆ ನೇರ್ ಮನುಷ್ಯನ್ ಕೈರ್
ಮದಂಗಳಿಳ್ ಚೇಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿನ್ ವುಂಡ್ ನಲ್ಲ ಪೇರ್
ಇರುಲ್ ವೀನ ಕಲ್ಬಿಲ್ ಪರಂಡುಲ್ಲಾ ನೆನ್ಜಿಂಲ್
ಮಹೀಮಾ ಉರಕುಮ್ ಕಲಿಮಾ ಶಾಹದತ್ ಕುಂಡ್ ಮೊಂಜ್(2)
ಆ ವಿದಮಿ ಮದನಿಯಮಂಗಳ್ ನಳ್ ಗಿಯದಾರ್
ಆದರ ಮಿಲ್ ಈ ಮದಂ ಲೇಂಗಾನ್ ಕಾರಣಂ ಆರ್ (2)
ಉತ್ತರಮಾನ್ ಎನ್ ರಸೂಲ್ ಉನ್ನದಿಯಿಲ್ ಪರಯುಂ ಗುಝುರ್(2)
ಉನ್ಮ ಅರಿಯುಮ್ ಮುಂಬು ರಬ್ಬಿನ್ ನಿದಿಯಾನ್ ಎನ್ ರಸೂಲ್...........(ಪ್ರಗಾಶಂ)

Wednesday, 14 August 2019

Shaikhana Ya Shaikhana (ಶೈಖಾನ ಯಾ ಶೈಖಾನಾ)


ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಬರೆದವರು: ಕೆಲೀಮ್ ಗುಲ್ವಾಡಿ


ಶೈಖಾನ ಯಾ ಶೈಖಾನಾ ಶೈಖಾನ ಯಾ ಶೈಖಾನಾ
ಶೈಖಾನ ಯಾ ಶೈಖಾನಾ ಸೈಯಾದಿ ಅಜ್ಮಿರ್ ವಲಿ
ಖಾಜಾ ಗರೀಬ್ ನವಾಝೋರೆ ಕಾರುಣ್ಯ ಕಡಲಾಮ್ ವಲೀಯರೆ
ಪಾವಿಗಳ್ ನಂಗಳೇ ಕಾಕಣೆ ಪಾವಂ ಪೊರುತಂಗಿಳ್ ಚೇರ್ಕನೇ(ಶೈಖಾನ)

ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಹಿಂದೆನ್ನ ಕಿರ್ತಿಯಿಲ್ ಕುದ್ರತ್ ನಾಟ್ಟಿಲ್ ನಿರಂಜ್ಞವರ್
ಸೂರ್ಯ ತೇಜಸ್ಸಾಯಿ ವಾನವರ್ ಖಾಜ ಮುಹಿನುದ್ದಿನ್ ಜಿಸ್ತಿಯೋರ್ (ಶೈಖಾನ)

ಮಂಬುರ ಪೂ ಮಕಾಮಿಲೆ ಮೌಲಾ ತಬೀಲ ಪಾಸೀಲೇ
ಇಂಬಪೂವಾಯ ಖುತುಬೊಳಿ ಸೈಯದ್ ಅಲವೀ ರಲಿಯಲ್ಲಾ
ಮಡವೂರಿಲ್ ವಾಲುನ ರಾಜರೇ ಮೆಹಬೂಬರ್ CM ಮಷ್ ಹೂರರೆ
ಕುತ್ಬುಲ್ ಆಲಮ್ ಎನ್ನ ತಾಜರೇ ಶೈಖ್ ಮಡವುರ್ ತಿಂಗಳೇ

ಶೈಖಾನ ಯಾ ಶೈಖಾನಾ ಶೈಖಾನ ಯಾ ಶೈಖಾನಾ
ಶೈಖಾನ ಯಾ ಶೈಖಾನಾ ಸೈಯದಿ ಮಡವೂರ್ ವಲೀ
ತಮ್ಮ ರೀಲಿನ್ ಕದ್ ಅತ್ತಾವು ಕಾಮೀ ಲುಷಿ ಪಾಬೀಖೂ
ಲಯ್ ಸಾ ಬಿಲ್ ಇಲಾಜಿ ಬಲ್ ಬಿಲ್ ಹೌಲೀ ಯಾ ಮಡವೂರ್ ವಲಿ (ಶೈಖಾನ)
Sunday, 28 July 2019

Tu Kuja Man Kuja (ತು ಕುಜ ಮನ್ ಕುಜ)

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ತು ಕುಜ ಮನ್ ಕುಜ
ತು ಕುಜ ಮನ್ ಕುಜ
ತು ಅಮೀರ್-ಎ ಹರಮ್ ಮೇ ಫಕೀರ್-ಎ 'ಅಜಮ್
ತು ಅಮೀರ್-ಎ ಹರಮ್ ಮೇ ಫಕೀರ್-ಎ 'ಅಜಮ್
ತೆರೆ ಗುನ್  ಔರ್ ಎ  ಲಬ್ ಮೇ ತಲಬ್ ಹಿ ತಲಬ್ (2)
ತು ಅತ ಹೀ ಅತಾ
ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ
ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ

ಇಲ್‍ಹಾಂ ಹೇ  ಜಾಮಃ ತೆರಾ
ಕುರ್'ಆನ್ ಇಮಾಮ ಹೈ ತೆರಾ
ಮಿಂಬರ್ ತೆರಾ  ಆರ್ಷ್-ಎ ಬರೀ
ಯಾ ರಹ್ಮತ್ತ-ಲಿಲ್ ಆಲಮೀನ್
ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ


ತು ಹಕೀಕತ್ ಹೈ ಮೇನ್ ಸಿರ್ಫ್ ಎಹ್ಸಾಸ್   ಹೂನ್ (2)
ತು ಸಮಂದರ್ ಮೇನ್ ಭಟ್ಕಿ ಹುಯಿ ಪ್ಯಾಸ್ ಹೂನ್ (2)
ಮೇರಾ ಗರ್ ಖಾಕ್ ಪರ್ ಔರ್ ತೆರೀ ರಾಹ್ಗುಜ಼ರ್ (2)
ಸಿದ್ರತುಲ್-ಮುಂತಹ

ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ
ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ

ಖೈರ್ ಉಲ್-ಬಶರ್ ರುತ್ಬಃ ತೆರಾ (2)
ಆವಾಜ಼್-ಎ ಹಕ್ಕ್  ಖುತ್ಬಃ ತೆರಾ  (2)
ಆಫಾಕ್ ತೇರೇ  ಸಾಮಾಈ (2)
ಸಾಇಸ್ ಜೀಬ್ರೀಲ್-ಲೇ  ಅಮೀನ್ (2)
ಯಾ ರಹ್ಮತ್ತುಲ್-ಲಿಲ್-'ಆಲಮೀನ್

ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ
ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ


ಏ  ಫರಿಷ್ತೊ  ವೋ ಸುಲ್ತಾನ್-ಎ ಮೇ ರಾಜ್ ಹೈ
ತುಮ್ ಜೊ ದೇಖೋ ಗೆ ಹೈರಾನ್  ಹೊ ಜಾ ಒಗೆ
ಜ಼ುಲ್ಫ್ ತಫ್‌ಸೀರ್-  ವಲ್ಲೈಲ್ ಬನ್  ಜಾಯೇಗಿ
ಚೆಹ್ರಾ ಕುರ್ ಆನ್ ಸಾರ ನಜ಼ರ್ ಆಯೇಗಾ
ಚೆಹ್ರಾ ನಜ಼ರ್ ಆಯೆಗ (೪)


ಮೇರೆ ಆಖಾ  ಇಮಾಮ್-ಈ ಸಫ್ಫ್-ಎ ಅಂಬಿಯ (2)
ನಾಮ್  ಪೇ ಉಂಕೆ ಲಾಜ಼ಿಂ ಹೈ ಸಲ್ಲೆ  ಅಲಾ 
ಲಾಜ಼ಿಂ ಹೈ ಸಲ್ಲೆ  ಅಲಾ(೪)

ತು ಕುಜ ಮನ್  ಕುಜ
ಮಸ್ತಫಾ ಮುಜ್ತಬ 
ಖಾತಿಂ ಉಲ್-ಮುರ್ಸಲೀನ್
ಯಾ  ರಹ್ಮತ್ತು ಲ್-ಲಿಲ್- ಆಳಾಮೀನ್.


ತು ಹೈ ಎ ಹ್ರಾಮ್-ಎ  ಅನ್ವಾರ್  ಬಾಂಧೆ ಹುಯೇ (2)
ಮೇನ್ ದುರೂದೊನ ಕಿ ದಸ್ತಾರ್ ಬಾಂಧೆ ಹುಯೇ (2)
ಕಅಬ-ಎ ಇಷ್ಕ್ ತು  ಮೇನ್ ತೇರೆ ಚಾರ್ ಸು (2)
ತು ಅಸರ್ ಮೇನ್ ದುಆ
ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ

ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ
ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ ತು ಕುಜ ಮನ ಕುಜ

Saturday, 20 July 2019

Deshangal Tedi (ದೇಶಂಙಲ್ ತೇಡಿ)

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ದೇಶಂಙಲ್ ತೇಡಿ  ಅಲಂಞವರುಂಡು
ಪುಣ್ಯ ಸ್ವಹಾಬಾ
ನೇರಿನ್  ತೆಳಿ  ದೀಪಂ ತೆಳಿಯಿಚ್ಚವರಿಲ್
ಚೊರಿಯುನ್ನು ಸಲಾಮ
ಸೂರ್ಯನುದಿಕ್ಕಾನ್ ದಿಕ್ಕುಗಳ್ ತೇಡಿಯವರ್
ಹಬೀಬಿಂಡೆ ಸತ್ಯ ಮದತ್ತಿನ್ ವಾಹಗರಾಮ್ ಪೊಲಿವಾರ್ (2)

ಈನ್ದಪ್ಪನಾ ಯೋಲ ಚೋಡೇ ಹಬೀಬರೆ
ಒರತ್ತವರ್ ಇರುನ್ನೂ
ಜೀವಿಧಂ  ಆ ನೇಬಿಯೋರಿಲುಂ ನಲ್‌ಗಿ
ಕರಂ ಪಿಡಿಚ್ಚೆ ನಡನ್ನು (೨)

ಚುಡುಮಣಲಿಲ್ ವಿಲಬಿಚ್ಚು ಹಬೀಬರೆ
ಸವಿಧಮಿಲ್ ಅವರಣಯುಂ
ಅಘಮುಣರುಂ ಅನುಭೂತಿ ನುಗರ್ನ್
ರಸೂಲರೆ ಅವರರಿಯುಂ (೨)

ಸತ್ಯ ವಿಳಕ್ಕ್ ಮರತ್ತಣಲೋರಂ
ಸುಫ್ಫಯೊರಿಕ್ಕಿಯ ವೆಣ್  ಮುಗಿಲ್
ಸಲ್ಮೊರಿ ಮುತ್ತುಗಳ್ ಕೋರ್ತ್  ಹದೀಸುಗಳ್
ನೆಂಜಿಲೆರೂದಿಯ ರಾ ಸ್ವಹಬ್

ಅನುಬಪಾ ತಾರಾ ಜ಼ಮಾನರ್ ಸಾತ್ವಿಗಾರ್
(ದೇಶಂಙಲ್ ತೇಡಿ )

ಏರಿಯ ನನ್ಮಗಳ್  ಏಟ್ಟಿಯ ಕಲ್ಬೀಲುಮ್
ಕೇರಿಯೊರಂಬುಗಳೇ
ದೇಹಿ ಅಲಿನ್ ಙೊರಿ ದೇಹಂ ವೆಡಿನ್ಜಿವರ್ 
ದೀರರ್ ಶಹೀದುಗಳೇ

ಬದರ್ ಉಹುದಿನ್  ಶರ ಮಾರಿಯಿಲ್ ಅವರೆರುದಿಯ
ಶುಭ ಕದಗಳಿಲೆ..
ಬದನೊರುಗಿ ತಣಲೇಗಿ ಹಬೀಬಿನೆ
ಕವಜಮಿಡುನ್ನವರೇ (೨)

ನಾರಿಗಳ್ ತಾಂಡಿ ನಾದನು ವೇಂಡಿ
ಅವರ್ ನೀರವೇಟಿಯ ನನ್ಮಗಳೇ
ನೈದಿಗ  ಭೂಮಿ ನಮ್ಮಳಿ ಲೇಗಿ
ನಡನ್ನು ಮರಂ ಞವರ್ ಉನ್ಡವರ್ 

ಅದಿಶಯ ರಾಮ್  ಸ್ವಹಬಾಕಳ್ ಸಾತ್ವಿಗರ್
(ದೇಶಂಙಲ್ ತೇಡಿ )Saturday, 13 July 2019

Hasbi Rabbi Jallallah (ಹಸ್ಬಿ ರಬ್ಬಿ ಜಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್)ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ತೇರೆ ಸದ್ಕೆ  ಮೇ ಆಕಾ  ಸಾರೆ  ಜಹಾನ್ ಕೊ ದೀನ್ ಮಿಲಾ
ಬೇದೀ ನೋ ನೇ ಕಲ್ಮ  ಪಡಾ  ಲಾ ಇಲಾ ಹಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್

ಹಸ್ಬಿ ರಬ್ಬಿ  ಜಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಮಾ  ಫೀ ಖಲ್ಬಿ ಖೈರುಲ್ಲಾಹ್
ನೂರ್  ಮುಹಮ್ಮದ್  ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾ ಲಾ ಇಲಾ ಹಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್

ಹಸ್ಬಿ ರಬ್ಬಿ  ಜಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಮಾ  ಫೀ ಖಲ್ಬಿ ಖೈರುಲ್ಲಾಹ್
ನೂರ್  ಮುಹಮ್ಮದ್  ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾ ಲಾ ಇಲಾ ಹಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ (೨)

ಸಿಂತೆ ನಬೀ ಅಬೂ ಜಹಲ್ ಗಯಾ ,  ಆಕ ಸೆ ಉಸ್ನೇ ಎ ಕಹಾ
ಅಗರ್ ಹೊ ನಬೀ ಬತ್ಲಾ ವೊ ಝರ, ಮೇರಿ ಮುಟ್ಟಿ ಮೇ ಹೈ ಕ್ಯಾ (೨)

ಆಕ ಕಾ ಫರ್ಮಾನ್ ಹುಆ ,  ಔರ್ ಫಜ಼್ಲ್-ಎ-ರಹ್ಮಾನ್ ಹುವಾ
ಮುಟ್ಟಿ  ಸೆ ಪತ್ತಾರ್ ಬೋಲಾ ,  ಲಾ ಇಲಾ ಹಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾ ಹ್

ಹಸ್ಬಿ ರಬ್ಬಿ  ಜಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಮಾ  ಫೀ ಖಲ್ಬಿ ಖೈರುಲ್ಲಾಹ್
ನೂರ್  ಮುಹಮ್ಮದ್  ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾ ಲಾ ಇಲಾ ಹಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್

ವೋ ಜೊ  ಬಿಲಾಲೇ ಹಬ್ಶಿ  ಹೈ, ಸರ್ವರ್- ದೀನ್ ಕಾ ಪ್ಯಾರಾ ಹೈ
ದುನಿಯಾ ಕೆ ಹರ್ ಆಶಿಕ್ ಕಿ ಆಖೋನ್ ಕಾ ವೋ ತಾರ ಹೈ (೨)

ಜ಼ುಲ್ಮ್ ಹುಯೇ ಕಿತ್ ನೇ  ಉಸ್ಪರ್ ಸೀನೆ ಪರ್ ರಕ್ಕಾ  ಪತ್ತಾರ್
ಫಿರ್ ಭೀ ಲಭ್  ಪರ್  ಜಾರಿ ತಾ , ಲಾ ಇಲಾ ಹಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್

ಹಸ್ಬಿ ರಬ್ಬಿ  ಜಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಮಾ  ಫೀ ಖಲ್ಬಿ ಖೈರುಲ್ಲಾಹ್
ನೂರ್  ಮುಹಮ್ಮದ್  ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾ ಲಾ ಇಲಾ ಹಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್

ಅಪ್ನಿ ಬೆಹೆನ್  ಸೆ ಬೋಲೆ   ಉಮರ್ ಎ ತೋ ಬತಾ  ಕ್ಯಾ ಕಾರ್ತಿ ತಿ
ಮೇರೆ ಆನೆ ಸೆ ಪಹ್ಲೇ ಕ್ಯಾ ಚುಪ್ಕೆ ಚುಪ್ಕೆ ಪಡ್ತಿ ಥೀ (೨)

ಬಹನ್  ನೇ ಜಬ್ ಕುರಾನ್ ಪಢಾ , ಸುಂಕೆ ಕಲಾಂ ಏ ಪಾಕ್  ಖುದಾ
ದಿಲ್ ಎ ಉಮರ್ ಕಾ ಬೋಲ್ ಉಟಾ  ಲಾಇಲಹಾ ಇಲ್ಲಳ್ಲಾಹ್

ಹಸ್ಬಿ ರಬ್ಬಿ  ಜಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಮಾ  ಫೀ ಖಲ್ಬಿ ಖೈರುಲ್ಲಾಹ್
ನೂರ್  ಮುಹಮ್ಮದ್  ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾ ಲಾ ಇಲಾ ಹಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್(೨)

Wednesday, 29 May 2019

Non Stop Madh Song - 3


ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಗುಣ ಮಣಿಯಾಯ ರಸೂಲುಲ್ಲಾ..
ತಣಿ ಪಗರುಂ ಗುರು ನೂರುಲ್ಲಾ ...
ಇಹಪರ ನಬಿಯಾಂ ಹಬೀಬುಲ್ಲಾ..
ಇರಯೋಂಡೆ ತಣಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಲಳ್ಳಾ... ( 2 )

ಮಣಿಮಕ್ಕತ್ತುದಿಚ್ಚುಳ್ಳ ಮಲರಲ್ಲೇ...
ಮಣಿಮುತ್ತ್ ದೀನಿನ್ ನಿಲಾವಲ್ಲೇ..
ಮಶ್.ಹೂರತ್ತಾಯೊರು ಮಧುವಲ್ಲೇ
ಇರಯೋಂಡೆ ಕುದ್.ಸಿಲೆ ಮೈಲಲ್ಲೇ..

ಗುಣ ಮಣಿಯಾಯ ರಸೂಲುಲ್ಲಾ..
ತಣಿ ಪಗರುಂ ಗುರು ನೂರುಲ್ಲಾ ...
ಇಹಪರ ನಬಿಯಾಂ ಹಬೀಬುಲ್ಲಾ..
ಇರಯೋಂಡೆ ತಣಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಲಳ್ಳಾ...

ಆಟ್ಟಲ್ ನಬಿಯುಡೆ ಮಗಳ್ ಫಾತ್ವಿಮಾ..
ಅಲಿಹೈದರಿನ್ ಪ್ರಿಯ ಇಡರ್ ಫಾತ್ವಿಮಾ..
ಆಶಿ..ಚ್ಚೊರು.. ರುಮ್ಮಾನ್ ಪಝಂ ತಿನ್ನುವಾನ್
ಅದ್ ಪೋಯ್ ಮಾರನೋಡಾಯ್ ಪರಞ್ಞು ವಾಙ್ಙಾನ್ ( 3 )

ಸುಂದರಾ ನಾಳಲ್ಲೇ ಇನ್ನಿದಾ ಮೀಲಾದಲ್ಲೇ
ಅಂಬಿಳಿ ಸಂದೋಶಾ ಪುಂಜಿರೀ.. ತೂಗಿ ನಿನ್ನ್..
ಆರಂಭ ಪೂವಿನಿನ್ನ್ ಮರ್ಹಬಾ ಪಾಡಿಡಟ್ಟೇ...
ಮರ್ಹಬಾ ನೂರ ಐನೀ ಮರ್ಹಬಾ ಜದ್ದಲ್ ಹುಸೈನೀ... ( 2 )

ಪಾಡಿ ಬಿಲಾಲೆನ್ನ ಪೂಂಗುಯಿಲ್
ಪಂಡ್ ಪಾವನ ದೀನಿನ್ ತೇನಿಶಲ್
ಹಾಳಿಳಗುಂ ಕುಫ್ರ್ ಕೂಟ್ಟತ್ತಿಲ್
ಪುಣ್ಯ ಕಲಿಮತ್ತುರಪ್ಪಿಚ್ಚ ಪೂಂಗರಳ್.. ( 2 )

ನೇರಿಟ್ಟೊರಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷಣಙ್ಙಳ್
ನೇರಿನ್ನ್ ವೇಂಡಿ ಸಹಿಚ್ಚಿಡುಂಬೋಲ್...
ಏಗ ಇಲಾಹಿನ್ ದೀನ್ವಝಿಯಿಲ್
ಪದರಾದೆ ನಿನ್ನ ಮಹಾನವರ್...
ಆರುಂ ವಾಝ್ತಿಪ್ಪಾಡುನ್ನ
ಬಿಲಾಲ್ ರಬಾಹ ರಳಿಯಲ್ಲಾ.... ( 2 )

ಕಿಳಿಯೇ ದ್ಸಿಕ್‌ರ್ಪಾಡಿ ಕಿಳಿಯೇ...
ಸುಬ್ಹಿಕ್ಕ್ ಮಿನಾರತ್ತಿಲ್
ವಲಂ ವೆಚ್ಚ್ ಪರಕ್ಕುನ್ನ
ದ್ಸಿಕ್ರ್ ಪಾಡಿ ಕಿಳಿಯೇ ನೀ ನಿಲ್ಲ್
ನೀಲೆ ಮೇಲೆ ವಿಟ್ಟೊರಾಗಶತ್ತಿಂಡಪ್ಪುರತ್ತೆ ಸುವರ್ಗತ್ತಿಲ್
ಅದೃಪಙ್ಙಳ್ ಕಾಣುನ್ನುಂಡೊ ಚೊಲ್ಲ್... ( 2 )

ಮಾನ್ಯ ಮಹಾನವರಾಯುಳ್ಳಾ..
ಮಾಲಿಕ್.ದೀನಾ ರಳಿಯಲ್ಲಾ
ಕಾಸರಕೋಡ್ ಮರಞ್ಞುಳ್ಳ
ಮಾನಿದರಾಂ ತಿರು ನೂರುಲ್ಲಾ... ( 2 )

ಮಕ್ಕತ್ತೆ ಜಬಲುಗಳ್ ಕಿಡುಕಿಡುತ್ತೆ
ಶಕ್ತರಾಂ ಉಮರಿಂಡೆ ವರವಿನೊತ್ತ್
ಹಕ್ಕೊತ್ತ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ಶಿರಸ್ಸೆಡುತ್ತ್
ಇಕ್ಕಯ್ಯಿಲ್ ಕೊಂಡುವರುಂ ಎನ್ನ್ ಘರ್ಜಿತ್ತ್..
ಉಡನ್ವಾಳ್ ಊರಿಯೆಡುತ್ತ್..
ಉಮರಿನ್ ಅದ ಕುದುರಪುರತ್ತ್
ಉಶಿರದ ಕಾಣಿಚ್ಚಿಟ್ಟ್...
ಉಡನಡೀ ಪುರಪ್ಪೆಟ್ಟ್..
ಉಲಗಿಂಡೆ ತೆಳಿದೀಬಂ
ಕೆಡುತ್ತುವಾನ್ ವೇಂಡಿ...

ಉಂಡ್ ಸಗೀ ಒರು ಕುಲ ಮುಂದಿರಿ
ವಾಙ್ಙಿಡುವಾನಾಯ್ ನಾಲಣ ಕೈಯ್ಯಿಲ್
ಉಂಡು ಪ್ರಿಯೇ ಖಲ್ಬಿಲೊರಾಶಾ
ಮುಂದಿರಿ ತಿನ್ನಿಡುವಾನ್..

ಅಙ್ಙಾರಾ ಎನ್ನರಯಿಲ್ಲೇ
ಅಙ್ಙೀ ನಾಟ್ಟಿಲೇ ರಾಜವಲ್ಲೇ
ಅಙ್ಙ್ ವೆರುಂ ನಾಲಣಯಿಲ್ಲಾ ಯಾಜಗನಾಯೆನ್ನೋ....

(To be continued...)

Thanks Kaleem Gulavadi for the lyrics!!!


Thursday, 2 May 2019

Aashikay Teerniduvaan (ಆಶಿಕಾಯ್ ತೀರ್ನಿಡುವಾನ್)

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಆಶಿಕಾಯ್ ತೀರ್ನಿಡುವಾನ್
ಆಶಗಳೆರೆ ಪಾಡಿ ನ್ಜಾನ್
ಆಕರಂ ಪುಲ್ಗಿಡುವಾನ್
ಆಗ್ರಹಾಮೇರಿ ತೇಡಿ ನ್ಜಾನ್

ನಾಳುಗಳೇರಿ ನಡನ್ನಿವರ್ ಮಧುಹೊಲಿ
ಪಾಡಿ ಅಲನ್ಜಿಡವೆ
ನಾಯಗರಾಮ್ ಅಂಞೆಕಿ  ಜೀವಿದಂ
ನಲ್ಗಿಡುವಾನ್ ಕೊದಿಯೇ

ನಾಳೆ ಶಫಾ ಅತಿನ್ನಿ ಪಾವಿಗಳ್
ಚಾರೆ ಅನಂಜಿಡುಮೆ
ನಾಜಿ ಹಬೀಬರೆ ಮಾದಿಹಿನ್  ಕೂಟಮಿಲ್
ಚೇರ್ತಿಡನೆ ಪೊಲಿವೆ

ಮದಿನತ್ತೆ ಮಧುಮಲರೆ
ಮದದೆಗಿ ಕನಿಯು ಯಾ ನಬಿಯೇ
ಮನಂ ನೊಂದಿವರ್ ಪುಲರೆ
ಮಾದಿ ಹಾಯ್ ತಿರಿಯಾನ್ ಆ ನಬಿಯೇ

ಆಶಿಕಾಯ್ ತೀರ್ನಿಡುವಾನ್
ಆಶಗಳೇರೆ ಪಾಡಿ ನ್ಜಾನ್
ಆ ಕರಂ ಪುಲ್ಗಿಡುವಾನ್
ಆಗ್ರಹಾಮೇರಿ ತೇಡಿ ನ್ಜಾನ್

ಆಖಿರ ನಾಳಿಲ್ ತುಣ
ನಲ್ಗಿಡುವಾನ್ ಕರಂ ನೀಟಿ ನ್ಜಾನ್
ಆ ಕರಳಿಳ್ ಒರಿಡಮ್
ನೆಡಿಡುವಾನ್ ಮಧುಹೋದಿ ನ್ಜಾನ್